Khoa Y học Thể thao

Khoa Y học Thể thao

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 11
  • Số lượng điều dưỡng: 09