BSCKII. TUẤN ANH HUY

BSCKII. Tuấn Anh Huy

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Lọc máu - Nội thận

Trình độ học vấn

  • 1981 - 1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - HVQY
  • 1994 - 1996: Chuyên khoa I nội tổng quát - HVQY
  • 2002 - 2004: Chuyên khoa II nội tổng quát - HVQY

Hoạt động chuyên ngành

  • 9/1987 - 6/1994: Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn QYF7 QĐ4
  • 7/1994 - 2002: Công tác tại khoa Tâm thần, BVQY 175
  • 10/2004 - nay: Công tác tại khoa Lọc máu - nội thận BVQY 175