BSCKI. TRẦN THAO LƯỢC

BSCKI. Trần Thao Lược

Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa Tim mạch khớp nội tiết