BSCKII TRƯƠNG MINH THƯƠNG

BSCKII Trương Minh Thương

Chức vụ: Chủ nhiệm Chẩn đoán hình ảnh