Khoa Điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội

Khoa cán bộ cao cấp

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBCNV: 30
  • Số lượng bác sĩ: 09
  • Số lượng điều dưỡng: 16

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng bệnh nhân: 31
  • Số lượng giường bệnh: 52