Khoa cán bộ cao cấp

Khoa cán bộ cao cấp

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBCNV: 30
  • Số lượng bác sĩ: 09
  • Số lượng điều dưỡng: 16

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng bệnh nhân: 31
  • Số lượng giường bệnh: 52
  • Danh mục trang thiết bị tiên tiến: Máy thở

Hoạt động chuyên môn:

  • Kỹ thuật mũi nhọn: KT chọc dịch, tiêm nộp khớp, KT thở máy không xâm nhập(NIV)
  • Các dịch vụ