Dr. PHI VINH BAO

BS: Phí Vĩnh Bảo

Chức vụ: Tiến sĩ - BS cao cấp - TTUT - Chủ nhiệm khoa Mắt

Trình độ học vấn

  • 1986: Tốt nghiệp BS - HVQY
  • 1993 - 2004: Chuyên khoa cấp I, cấp II Mắt (Đại học Y dược TP HCM)
  • 2018: Tiến sĩ Y học (VVSDTTW)

Hoạt động chuyên ngành

  • 1986 - 1994: Công tác tại BV Quân Y 120
  • 1995 - nay: Công tác tại khoa Mắt BV Quân Y 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

Nhiều công trình nghiên cứu về Tật khúc xạ, mổ đục thủy tinh thể đã đăng trong các tạp chí trong nước.