Dr. TRAN CONG DOAN

BS: Trần Công Đoàn

Chức vụ: Tiến sĩ - TTUT - BS Chuyên khoa II - Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trình độ học vấn

  • 1985: Tốt nghiệp BS HVQY
  • 1991: BS CKI HVQY
  • 2004: Tiến sĩ
  • 2016: BS CKII HVQY

Hoạt động chuyên ngành

  • 1985 - 1987: Công tác tại khoa X-quang BV 103
  • 1988 - 1992: Công tác tại khoa Chẩn đoán chức năng BV 103
  • 1993 - 1999: Công tác tại khoa Chẩn đoán chức năng BVQY 175
  • 2000 - 2018: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh BVQY 175

Nghiên cứu chuyên sâu / Các công trình nghiên cứu

  • Trên 30 công trình nghiên cứu trong chuyên ngành