Diagnostic Function

Diagnostic Function
Personnel:
 • Total Number of Staff: 16
 • Doctors: 04
 • Nurses: 11
Treatment capabilities:
 • Patient treatment capabilites: 10
Advanced Equipment:
 • Máy đo điện cơ
 • Máy đo điện tim GS
 • Máy đo điện nào
 • Máy đo công năng phổi
 • Máy đo điện tim thường
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Kỹ thuật đo điện cơ
 • Kỹ thuật đo điện tim gắng sức bằng thảm lăn
 • Kỹ thuật đo công năng phổi
 • Kỹ thuật đo điện não
Services:
 • Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại khoa theo chỉ định của các khoa lâm sàng