Diagnostic Imaging

Diagnostic Imaging
Personnel:
 • Total Number of Staff: 54
 • Doctors: 19
 • Nurses: 30 Technician
Advanced Equipment:
 • 11 Máy siêu âm
 • 07 Máy X- quang
 • 02 máy CT
 • 01 Máy MRI 3.0
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh đa khoa và phục vụ chuyên khoa
Services:
 • Thực hiện các phương tiện kỹ thuật tạo hình ảnh (siêu âm các loại, X-quang các loại, Cộng hưởng từ MRI, DSA) chẩn đoán, theo dõi điều trị các đối tượng bệnh nhân
 • Phối hợp cùng các khoa lâm sàng can thiệp, sinh thiết, dẫn lưu
 • Là cơ sở đào tạo, huấn luyện về chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh cho các lớp Chuyên khoa sơ bộ, Bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II và các BS, KTV các cơ sở ý tế trong và ngoài quân đội