Anesthesiology

Anesthesiology
Personnel:
 • Total Number of Staff: 69
 • Doctors: 03
 • Nurses: 57
Treatment capabilites:
 • Patient treatment capabilites:
  • 10 phòng mổ
  • 02 Phòng can thiệp
  • 01 phòng hồi sức sau mổ
 • Total number of beds:
  • 17 bàn mổ
  • 02 bàn can thiệp
 • TBy requirement: 0
Advanced Equipment:
 • Máy thở
 • CARM, Monitoring trung tâm
 • Kính hiển vi
 • Máy nội soi
 • Máy tim phổi nhân tạo
 • Máy siêu âm
 • Máy gây mê CS2
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm
 • Gây mê Phẫu thuật trên hở