Anatomic Pathology

Anatomic Pathology
Personnel:
 • Total Number of Staff: 17
 • Doctors: 04
 • Nurses: 07
Advanced Equipment:
 • Máy cắt sinh thiết lạnh
 • Máy cắt tiêu bản Microtone
 • Máy xử lý mô
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Kỹ thuật chọc hút kim nhỏ (FNA) dưới hướng dẫn siêu âm
 • Kỹ thuật sinh thiết lõi kim dưới hướng dẫn siêu âm
 • Kỹ thuật sinh thiết lạnh trong khi mổ
 • Kỹ thuật sinh thiết các mẫu mô
Services:
 • Chọc hút tế bào, các chất dịch
 • Mô bệnh học
 • Xét nghiệm mẫu sinh thiết cắt lạnh