Intensive Care Unit

Intensive Care Unit
Personnel:
 • Total Number of Staff: 58
 • Doctors: 10
 • Nurse: 48
Treatment Capabilities:
 • Patient treatment capabilities: 17
 • Total number of beds: 38
 • By requirement: 05
Advanced Equipment:
 • Máy đo huyết động EV 1000
 • Máy lọc máu
 • Nội soi KPQ
 • Máy thở cao cấp
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • CRRT, TPE
 • Kiểm soát huyết động cấp cao
 • Hồi sức hô hấp, theo dõi áp lực nội sọ liên tục (ICP)
 • NSDQ ống soi mềm
 • Kỹ thuật trao đổi oxy qua màng yêu cầu cơ thể (ECMO)