Tuberculosis and Lung Diseases

Tuberculosis and Lung Diseases

Personnel:
 • Total Number of Staff: 35
 • Doctors: 09
 • Nurses: 26
Treatment Capabilities:
 • Patient treatment capabilities: 14
 • Total number of beds: 45
 • By requirement: 01
 • Advanced Equipment: Máy nội soi phế quản siêu âm
Professional practices: Technique of excellence:
 • NS P9
 • Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn CT
 • Sinh thiết màng phổi
 • Dẫn lưu gây dính màng phổi
 • Chọc dịch màng phổi