Artificial Dialysis and Renal Medicine

Artificial Dialysis and Renal Medicine
Personnel:
 • Total Number of Staff: 38
 • Doctors: 08
 • Nurse: 30
Treatment Capabilities:
 • Patient treatment capabilities: 06
 • Total number of beds: 35
 • By requirement: 01
Advanced Equipment:
 • 48 Máy lọc máu
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Lọc máu
 • Mổ AVF
 • Thẩm phân phúc mạc
 • Kỹ thuật xâm nhập mạch máu
 • Đặt catheter thẩm phân phúc mạc
 • Sinh thiết thận dưới hướng dẫn siêu âm
Services:
 • Tham gia khám theo yêu cầu