Oral & Maxillofacial Surgery

Oral & Maxillofacial Surgery
Personnel:
 • Total number of staff: 12 ( Postgraduate : 02)
 • Doctors: 04
 • Nurses: 08
Treatment capabilies:
 • Patient treatment capabilites: 1
 • Total number of beds: 10
 • By requirement: 0
Advanced Equipment:
 • Micro motor máy khoan phẫu thuật hàm mặt
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Phẫu thuật thẩm mỹ hàm mặt
 • Phẫu thuật gãy xương ác mú bằng đường corn lao
 • Phẫu thuật hàm mặt bảo tồn dây VII
Services:
 • Mổ ngoài giờ