Blood Transfusion

Blood Transfusion
Personnel:
  • Total number of staff: 14
  • Doctors: 02
  • Nurses: 12
Advanced Equipment: 
  • Máy tách tiểu cầu tự động
  • Máy định nhóm máu tự động có sàng lọc kháng thể bất thường
  • Máy làm đông nhanh huyết tương
  • Máy ly tâm và rửa hồng cầu, glycerol hóa hồng cầu đông lạnh
Professional Practices: Technique of Excellence:
  • Kỹ thuật điều chế khối tiểu cầu gạn tách từ một người hiến