Cardiovascular – Rheumatology – Endocrine

Cardiovascular - Rheumatology - Endocrine
Personnel:
 • Total Number of Staff: 34
 • Doctors: 14
 • Nurse: 20
Treatment Capabilities:
 • Patient treatment capabilities: 15
 • Total number of beds: 80
 • By requirement: 0
Advanced Equipment:
 • Máy siêu âm
 • Máy can thiệp ĐMV
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Chụp, can thiệp động mạch vành
 • Đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn
 • Siêu âm tim, SH thực quản