Microbiology

Microbiology
Personnel:
  • Total number of Staff: 17
  • Doctors: 02
  • Nurses: 03 Nurses và 12 Technicians
Professional Practices: Technique of Excellence:
  • SHPT: định lượng viêm gan B, C; xác định B kháng thuốc, định type B, C
  • Định danh vi khuẩn gây bệnh bằng hệ thống máy Phoenix