Center for Oncology Diagnosis and Treatment

Center for Oncology Diagnosis and Treatment
Personnel:
 • Total Number of Staff: 74
 • Doctors: 26
 • Nurses: 48
Treatment capabilites:
 • Patient treatment capabilites: 46
 • Total number of beds: 15
 • By requirement: 0
Advanced Equipment:
 • Máy xạ trị gia tốc
 • Máy xạ trị áp sát
 • CT mô phòng
 • 01 Hệ thống máy PET/CT
 • 02 Hệ thống máy SPEC
Professional Practices: Technique of Excellence:
 • Chụp PET/CT chẩn đoán
 • Chụp xạ hình gan, xương, tim, tuyến giáp, thận