Khoa Bệnh nghề nghiệp

Khoa bệnh nghề nghiệp

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 16
  • Số lượng bác sĩ: 7
  • Số lượng điều dưỡng: 9