Khoa Bệnh nghề nghiệp

Khoa bệnh nghề nghiệp

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 17
  • Số lượng bác sĩ: 7
  • Số lượng điều dưỡng: 11

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 09
  • Số lượng giường bệnh: 38