Khoa Bỏng – Vi phẫu Tạo hình

Khoa Bỏng – Vi phẫu Tạo hình

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 11
  • Số lượng điều dưỡng: 11