Khoa Can thiệp tim mạch

Khoa Can thiệp tim mạch

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng Điều dưỡng: 11
  • Số lượng Y công: 2