Khoa Cấp Cứu Lưu

Khoa cấp cứu lưu

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 38
  • Số lượng bác sĩ: 19
  • Số lượng điều dưỡng: 19

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 3
  • Số lượng giường bệnh: 15
  • Giường cáng: 10