Khoa Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ TW

Khoa chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ TW

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 18
  • Số lượng bác sĩ: 05
  • Số lượng điều dưỡng: 13

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 09
  • Số lượng giường bệnh: 09