Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 82
  • Số lượng bác sĩ: 34
  • Số lượng điều dưỡng: 17
  • Kỹ thuật viên: 26