Khoa Giải Phẫu Bệnh Lý

Khoa Giải phẫu bệnh lý

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng Bác sĩ: 07
  • Số lượng Điều dưỡng: 01
  • Số lượng Dược sĩ: 05
  • Số lượng Kỹ thuật viên: 04
  • Số lượng Hộ lý: 05