Khoa Huyết học

Khoa Huyết học

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 4
  • Số lượng điều dưỡng: 14