Khoa Lọc máu – Nội thận

Khoa Lọc máu - Nội thận

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 38
  • Số lượng bác sĩ: 8
  • Số lượng điều dưỡng: 30

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 6
  • Số lượng giường bệnh: 35