Khoa Lồng ngực

Khoa Lồng ngực

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 23
  • Số lượng bác sĩ: 09
  • Số lượng điều dưỡng: 14

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 07
  • Số lượng giường bệnh: 45