Khoa Mặt hàm

Khoa Mặt hàm

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 12 ( Cao học : 02)
  • Số lượng bác sĩ: 04
  • Số lượng điều dưỡng: 08

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 1
  • Số lượng giường bệnh: 10