Khoa Mắt

Khoa Mắt

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV:21
  • Số lượng bác sĩ: 7
  • Số lượng điều dưỡng: 12

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 5
  • Số lượng giường bệnh: 27