Khoa Mắt

Khoa Mắt

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 16
  • Số lượng bác sĩ: 6
  • Số lượng điều dưỡng: 10