Khoa Ngoại bụng

Khoa Ngoại bụng

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 36
  • Số lượng bác sĩ: 13
  • Số lượng điều dưỡng: 23

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 16
  • Số lượng giường bệnh: 90