Khoa Ngoại Thần kinh

Khoa Ngoại thần kinh

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 32
  • Số lượng bác sĩ: 10
  • Số lượng điều dưỡng: 21

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 15
  • Số lượng giường bệnh: 64