Khoa Nhi

Khoa Nhi

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 10
  • Số lượng điều dưỡng: 8