Khoa nhi

Khoa Nhi

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 18
  • Số lượng bác sĩ: 08
  • Số lượng điều dưỡng: 10

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 07
  • Số lượng giường bệnh: 28

Các dịch vụ:

  • Tiêm ngừa theo yêu cầu