Khoa Nội Thần kinh

Khoa Nội thần kinh

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 30
  • Số lượng bác sĩ: 10
  • Số lượng điều dưỡng: 20

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 14
  • Số lượng giường bệnh: 67