Khoa Nội Thần kinh

Khoa Nội thần kinh

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 36
  • Số lượng bác sĩ: 14
  • Số lượng điều dưỡng: 17
  • Kỹ thuật viên: 05