Khoa Nội Tiêu hóa

Khoa Nội tiêu hóa

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 26
  • Số lượng bác sĩ: 11
  • Số lượng điều dưỡng: 15