Khoa Phụ sản

Khoa Phụ sản

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 24
  • Số lượng bác sĩ: 9
  • Số lượng điều dưỡng: 15

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 10
  • Số lượng giường bệnh: 60