Khoa Phụ sản

Khoa Phụ sản

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 12
  • Số lượng điều dưỡng và hộ sinh: 14