Khoa Quốc tế

Khoa Quốc tế

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 16
  • Số lượng bác sĩ: 5
  • Số lượng điều dưỡng:11