Khoa Tai Mũi Họng

Khoa Tai mũi họng

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 19
  • Số lượng bác sĩ: 08
  • Số lượng điều dưỡng: 11

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 8
  • Số lượng giường bệnh: 35