Khoa Tâm thần

Khoa tâm thần

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 17
  • Số lượng bác sĩ: 04
  • Số lượng điều dưỡng: 11
  • Y công: 02

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 10
  • Số lượng giường bệnh: 43