Khoa Tim mạch khớp nội tiết

Khoa Tim mạch khớp - Nội tiết

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 19
  • Số lượng điều dưỡng: 13