Khoa Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ truyền

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 25
  • Số lượng bác sĩ: 09
  • Số lượng điều dưỡng: 11
  • Dược sĩ: 05

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 11
  • Số lượng giường bệnh: 03