Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí YDTH 175

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập tạp chí YDTH 175,

Danh sách hội đồng biên tập Tạp chí YDTH 175:

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐBT
GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng – Cố vấn
GS.TSKH. Vũ Công Lập – Cố vấn
GS.TS. Nguyễn Đức Công – Cố vấn
GS.TS. Trần Ngọc Sinh – Cố vấn
PGS.TS. Vũ Đình Hùng – Cố vấn
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng – Cố vấn
PGS. TS. Nguyễn Thị Quý – Cố vấn
PGS.TS. Lê Chí Dũng – Cố vấn
TS. Trần Quốc Việt – Tổng biên tập
TS.CK2. Trần Lê Đồng – Ủy viên
TS. Nguyễn Việt Cường – Ủy viên
TS. CK2. Trương Đình Cẩm – Ủy viên
TS. Trần Đức Thắng – Ủy viên
TS. CK2. Trần Công Đoàn – Ủy viên
TS. Trần Viết Hoàng – Ủy viên
TS.CK2. Vũ Bảo Châu – Ủy viên
TS. Cù Xuân Thanh – Ủy viên
TS. Đào Tiến Mạnh – Ủy viên
ThS. Nguyễn Ngọc Huy – Phó tổng biên tập,Thư ký tòa soạn

Danh sách ban biên tập Tạp chí YDTH 175:

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Biên tập viên chính các nội dung báo chí chuyên ngành
TS. Trần Quốc Việt – Biên tập, hiệu đính các nội dung báo chí chuyên ngành
TS. CK2. Trương Đình Cẩm – Biên tập, hiệu đính các nội dung báo chí chuyên ngành
ThS. Nguyễn Ngọc Huy – Thư ký Tòa soạn, Biên tập viên các nội dung báo chí chuyên ngành
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung – Biên tập viên các nội dung báo chí tiếng nước ngoài
CN. Nguyễn Tường Duy – Biên tập viên hiệu đính, in ấn, phát hành
CN. Nguyễn Anh Kiệt – Biên tập viên các nội dung báo chí tiếng nước ngoài

Tải về

Scroll to top