Thông báo chiêu sinh lớp “Phục hồi chức năng cơ bản”

Thông báo chiêu sinh lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” (Thời gian học 06 tháng, khai giảng ngày 07/02/2022).

Link đăng ký học : https://bit.ly/dangkyBLS

Link lấy mẫu đơn đăng ký: https://goeco.link/rimVT

BVQY175

Scroll to top